UCHWAŁA NR XVI/128/2019

RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 29 października

w sprawie nadania statutu

Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późń. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 i poz. 938.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 ze zm. Dz. U. z 2014 poz. 1752, Dz.U. 2018 poz. 2411, Dz. U. 2019 poz. 967), Rada Miejska Międzychodu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II
w Międzychodzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2020.

 

UZASADNIENIE

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie działa
w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie i nie posiada swojego Statutu.
W związku z wyodrębnieniem jednostki do dnia 31.12.2019 roku konieczne jest nadanie Statutu, który będzie aktem prawnym określającym jej nazwę siedzibę oraz podmiot działania jednostki. Przyjęcie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie podyktowane jest przede wszystkim potrzebą uregulowań prawnych wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku (Dz. U. 238 poz. 1586, Dz. U. z 2014 poz. 1752, Dz.U. 2018 poz. 2411, Dz. U. 2019 poz. 967) w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały Rady Miejskiej
Międzychodu.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr

Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia

 

STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
W MIĘDZYCHODZIE

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie zwany dalej „Domem” lub „ŚDS” jest jednostką budżetową Gminy Międzychód działającą na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r., poz. 1878 ze zm., Dz. U. z 2019r, poz., 730).

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1507).

3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 238 poz. 1586, Dz. U. z 2014 poz. 1752, Dz.U. 2018 poz. 2411, Dz. U. 2019 poz. 967).

4) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869).

6) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351).

7) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282).

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 2.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Międzychód działającą jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, zorganizowaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i ustawie o pomocy społecznej.

 

§ 3.

1. Siedzibą ŚDS w Międzychodzie jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Międzychód, położona w Międzychodzie przy ul. Teresy Remiszewskiej 4.

2. ŚDS w Międzychodzie jest domem typu AB (typ A- dla osób przewlekle psychicznie chorych, typ B- dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).

3. ŚDS w Międzychodzie jest jednostką pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

§ 4.

ŚDS używa podłużnej pieczęci o treści: Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie, ul. Teresy Remiszewskiej 4, 64- 400 Międzychód ze wskazaniem numeru telefonu oraz numeru NIP.

 

§ 5.

1. ŚDS w Międzychodzie ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Międzychodzie, który jest właściwym organem do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie kierowania osób do Domu.

2. Pobyt w ŚDS jest częściowo odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.

3. ŚDS świadczy usługi na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Międzychód, jednak uczestnikami zajęć mogą być również mieszkańcy innych gmin, jeśli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego, w tym organu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcia do Domu.

4. Pobyt w ŚDS następuje za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Rozdział III

Cele i zadania
Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

§ 6.

Celem Domu jest w szczególności:

1. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwości aktywnego, dającego zadowolenie, życia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucie więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji,

2. stworzenie warunków umożliwiających większy dostęp do szeroko pojmowanych świadczeń związanych z rehabilitacją społeczną oraz oddziaływań usprawniających,

3. tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, samorealizacji, wzbudzania i podtrzymywania samodzielności,

4. pomoc przy organizacji i prowadzeniu grup wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi oraz grup samopomocy,

5. kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnych postaw wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi poprzez współpracę i współdziałanie z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

§ 7.

Głównym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania społecznego, które realizowane jest poprzez:

1. treningi funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, treningi higieniczne, treningi kulinarne, treningi umiejętności praktycznych oraz treningi gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

3. treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań m.in. literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem oraz udział
w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

4. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,

5. poradnictwo psychologiczne,

6. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

7. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

8. działania edukacyjne i inne formy terapii.

 

Rozdział IV

Zasady organizacji i funkcjonowania
Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

§ 8.

Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Międzychodu, który jednocześnie jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika Domu i dokonuje wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 9.

Kierownik reprezentuje Dom na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.

 

§ 10.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie jest pracodawcą w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

2. Kierownik Domu jest pracodawcą i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników.

3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu może dokonywać osoba upoważniona przez Kierownika w zakresie przez niego ustalonym.

4. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem ŚDS wykonuje pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.

5. Kierownik odpowiada za opracowanie oraz realizację planów finansowo-rzeczowych, rocznych programów i planów działalności Domu.

 

§ 10.

1. Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy w szczególności:

a) dobór pracowników i ustalenie zakresów działania poszczególnych stanowisk pracy,

b) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pacy w stosunku do osób zatrudnionych w ŚDS,

c) sporządzanie dokumentów organizujących funkcjonowanie ŚDS i nadzór nad ich realizacją,

d) opracowanie sprawozdań i analiz,

e) współpraca z organami samorządu terytorialnego.

2. Zadania ŚDS Kierownik realizuje w szczególności przy pomocy:

a) głównej księgowej,

b) zespołu wspierająco- aktywizującego,

c) pracowników oraz specjalistów zatrudnionych do prawidłowego funkcjonowania ŚDS.

 

§ 11.

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez Kierownika Regulamin Organizacyjny w uzgodnieniu z wojewodą, zatwierdzony przez Burmistrza Międzychodu.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa
Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

§ 12.

ŚDS jest jednostką sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa w trybie i na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

§ 13.

Działalność ŚDS finansowana jest ze:

a) środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego,

b) środków własnych przeznaczonych na funkcjonowanie ŚDS w budżecie Gminy Międzychód,

c) programów, projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,

d) innych źródeł, darowizn.

§ 14.

1. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy jednostki.

2. Projekt roczny planu finansowego Kierownik ŚDS przekłada Burmistrzowi
do zatwierdzenia na każdy rok kalendarzowy w terminie i na zasadach określnych
w przepisach dotyczących uchwalania budżetu.

§ 15.

Jednostka budżetowa posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 16.

ŚDS sporządza i przekłada organowi Gminy informację i sprawozdania ze swojej działalności w terminach i zakresie określonym odrębnymi przepisami, a także uchwałami lub zarządzeniami organów Gminy.

§ 17.

ŚDS dysponuje przeznaczonym do jego dyspozycji mieniem Gminy Międzychód.

 

Rozdział VI

Nadzór i kontrola

§ 18.

Bezpośredni nadzór nad ŚDS sprawuje Burmistrz Międzychodu.

§ 19.

Wojewoda Wielkopolski sprawuje nadzór merytoryczny i kontrolny.

 

Rozdział VII

§ 20.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustaw.

2. Statut ŚDS nadaje Rada Miejska Międzychodu.

3. Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut SDS Międzychód pdf 127.68 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 29 wrzesień 2021 21:44 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 wrzesień 2021 21:55 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 21:46 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:10 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:11 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:20 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 październik 2021 07:16 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 październik 2021 07:27 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 październik 2021 08:16 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 luty 2024 21:14 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 luty 2024 21:15 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 luty 2024 21:15 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 luty 2024 21:17 Super User