Regulamin organizacyjny

Środowiskowego  Domu Samopomocy

im. Świętego  Jana Pawła II w Międzychodzie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie zwany dalej „regulaminem”, określa organizację oraz zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II
w Międzychodzie, zwanego dalej „Domem” lub „ŚDS”.

§ 2

Przez użyte w niniejszym regulaminie terminy należy rozumieć:

 1. Kierownik - kierownik ŚDS,
 2. Uczestnik - osoba skierowana do ŚDS,
 3. Zespół- zespół wspierająco-aktywizujący,
 4. OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie,
 5. Klubowicz - osoba oczekująca na przyjęcie do Domu oraz były uczestnik,
 6. Rada Domu - samorząd składający się z uczestników oraz pracownika ŚDS.

§ 3

ŚDS działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685),
 3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249),
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713),
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
 6. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.),
 7. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
 8. uchwały nr XV/123/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Międzychód pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie.
 9. uchwały nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie.
 10. uchwały nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 listopada 2019 zamieniająca uchwałę dot. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie.

II. Postanowienia szczegółowe

§ 4

 1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia tzn. placówką pobytu dziennego służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji, świadczącą usługi dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną - typ domu AB.
 2. ŚDS zlokalizowany jest w Międzychodzie przy ul. Teresy Remiszewskiej 4.

§ 5

 1. ŚDS w Międzychodzie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Międzychód.
 2. Domem kieruje Kierownik ŚDS, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.
 3. Kierownik ŚDS zatrudnia pracowników i prowadzi bezpośredni nadzór nad działalnością ŚDS
 4. Obsługę księgowo-kadrową Domu prowadzi główna księgowa.
 5. Nadzór merytoryczny nad ŚDS sprawuje Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§ 6

 1. ŚDS świadczy swoje usługi dla mieszkańców Gminy Międzychód. Do Domu może być skierowana osoba zamieszkująca inną gminę pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 2. Z usług Domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych i postępowania rehabilitacyjnego, zmierzającego do osiągnięcia przez nich poprawy w funkcjonowaniu oraz jakości życia.
 3. Dom przeznaczony jest dla 40 uczestników.

 

III. Cele i zadania ŚDS

§ 7

Celem Domu jest w szczególności:

 1. zapewnienie Uczestnikom możliwości aktywnego, dającego zadowolenie, życia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji,
 2. stworzenie warunków umożliwiających większy dostęp do szeroko pojmowanych świadczeń związanych z rehabilitacją społeczną oraz oddziaływań usprawniających,
 3. tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, samorealizacji, wzbudzania i podtrzymywania samodzielności,
 4. pomoc przy organizacji i prowadzeniu grup wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi oraz grup samopomocy,
 5. kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez współpracę i współdziałanie z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

§ 8

Głównym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania społecznego, które realizowane jest
w szczególności poprzez:

 1. treningi funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, treningi higieniczne, treningi kulinarne, treningi umiejętności praktycznych oraz treningi gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 3. treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań m.in. literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem oraz udział
  w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
 4. trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami
  w komunikacji werbalnej,
 5. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 6. poradnictwo psychologiczne,
 7. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 8. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 9. działania edukacyjne i inne formy terapii.

§ 9

W ramach ŚDS funkcjonują następujące pracownie:

 1. pracownia kulinarna,
 2. pracownia plastyczna,
 3. pracownia techniczna,
 4. pracownia artystyczna,
 5. pracownia poznawczo-edukacyjna,
 6. pracownia pedagogiczna,
 7. pracownia komputerowa.

IV. Wewnętrzna struktura organizacyjna

§ 10

Do zadań Kierownika Domu należy:

 1. kierowanie i zarządzanie ŚDS oraz ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działalności Domu,
 2. sporządzenie regulaminu organizacyjnego ŚDS, programów działalności, planu pracy na każdy rok oraz sprawozdania rocznego,
 3. dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS,
 4. przydzielanie pracownikom ŚDS zadań oraz opracowywanie wytycznych niezbędnych do prowadzenia działalności,
 5. reprezentowanie ŚDS wobec jednostki nadrzędnej oraz innych instytucji i organizacji w ramach otrzymywanych uprawnień i kompetencji.

 

§ 11

 1. W Domu funkcjonuje zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzą Kierownik Domu oraz pracownicy merytoryczni.
 2. Zadania Zespołu obejmują:
  1. ustalanie działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestnika jak najpełniejszej zaradności i samodzielności życiowej, a także jego integracji społecznej, poprzez opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego,
  2. dokonywanie, co najmniej raz na 6 miesięcy, oceny realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów,a także ewentualna ich modyfikacja,
  3. omawianie spraw bieżących dotyczących między innymi rozwiązywania problemów życiowych uczestników zajęć, kontaktów z rodzicami,
  4. planowanie zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych itp.
 3. Członkowie Zespołu biorą udział w zebraniach, które odbywają się nie rzadziej jak raz w miesiącu. W zależności od potrzeb w zebraniach mogą uczestniczyć pozostali pracownicy ŚDS.

§ 12

 1. W ŚDS mogą być zatrudniane odpowiednio do potrzeb osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:
  1. terapeuta,
  2. instruktor terapii zajęciowej,
  3. psycholog,
  4. pedagog,
  5. opiekun osoby niepełnosprawnej,
  6. opiekun,
  7. fizjoterapeuta.
 2. W ŚDS mogą być zatrudniani również inni, niż wymienieni w ust. 1. pracownicy i specjaliści, niezbędni do prawidłowego funkcjonowania Domu.
 3. Szczegółowe zadania wszystkich stanowisk określone są w zakresach obowiązków poszczególnych pracowników.

§ 13

Kierownik Domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.

§ 14

Przy wykonywaniu zadań pracownicy Domu w szczególności:

 1. dbają o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność,
 2. kierują się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia,
 3. zachowują w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane w toku czynności zawodowych,
 4. na bieżąco i rzetelnie dokumentują pracę.

 

V. Organizacja pracy ŚDS

§ 15

 1. ŚDS jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.
 2. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w ŚDS w godzinach od 8.00 do 15.00. Pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie niezbędnej dokumentacji, zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia do miejsca zamieszkania.
 3. Dom w ramach działań wspierająco-aktywizujących organizuje i umożliwia uczestnikom korzystanie z dodatkowych zajęć kulturalno-rekreacyjnych, sportowych i turystycznych na terenie miasta, w środowisku lokalnym, jak również w formie wyjazdowej, także w dniach i godzinach nieobejmujących codziennego funkcjonowania Domu.
 4. Dopuszcza się możliwość zamknięcia domu na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Termin zamknięcia domu ustala się po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów.
 5. Dom prowadzi zajęcia klubowe dla byłych uczestników oraz dla oczekujących na przyjęcie do Domu.

§ 16

W czasie pobytu w Domu uczestnicy korzystają z usług Domu zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego oraz tygodniowym harmonogramem zajęć.

§ 17

 1. Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach kateringu.
 2. Dom zapewnia usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia i odwożeniu po zajęciach.

§ 18

 1. ŚDS jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji indywidualnej każdego uczestnika oraz dokumentacji zbiorczej.
 2. Dokumentacja zbiorcza zawiera: ewidencję uczestników, ewidencję obecności uczestników w ŚDS, dzienniki dokumentujące pracę pracowników Zespołu wspierająco-aktywizującego, ewidencję samodzielnych wyjść uczestników.
 3. Dokumentację indywidualną uczestników stanowi w szczególności: kopia decyzji kierującej do Domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o ile uczestnik takie posiada, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach.

 

VI. Uczestnicy, prawa i obowiązki

§ 19

Przyjęcie do ŚDS odbywa się na wniosek uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego, na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie z upoważnienia Burmistrza Międzychodu, w oparciu o właściwą dokumentację.

§ 20

Uczestnicy ŚDS mają prawo do:

 1. uczestniczenia w zajęciach wspierająco-aktywizujących, prowadzonych przez ŚDS i korzystania z innych ofert Domu,
 2. korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku,
 3. posiadania na terenie Domu niezbędnych rzeczy, takich jak: obuwie zmienne, przybory toaletowe itp.,
 4. korzystania z ciepłego posiłku w ciągu dnia, przez 5 dni w tygodniu,
 5. udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących,
 6. czynnego udziału w życiu społeczności Domu poprzez działanie w Radzie Domu,
 7. ochrony danych osobowych,
 8. zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce techniczne do wykonywania niezbędnych czynności terapeutycznych,
 9. korzystania z konsultacji psychologa, fizjoterapeuty,
 10. czasowej odmowy w uczestnictwie w zajęciach ze względu na złe samopoczucie,
 11. nieobecności na zajęciach w ŚDS po uprzednim poinformowaniu Kierownika,
 12. poszanowania godności osobistej,
 13. zgłaszania skarg i wniosków do Kierownika ŚDS.

 

§ 21

Uczestnicy ŚDS mają obowiązek:
1) przestrzegać regulaminu ŚDS,
2) przestrzegać czystości i higieny osobistej,
3) dbać o estetykę ŚDS i sprzęt będący na wyposażeniu,
4) poddawać się badaniom lekarskim i stosować się do zaleceń lekarza, w celu przedłożenia niezbędnej dokumentacji,
5) uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i kulturalno-oświatowych organizowanych przez Dom,
6) przestrzegać zasad współżycia społecznego, w tym poszanowania przekonań, poglądów i zainteresowań innych osób przebywających w ŚDS, wzajemnej życzliwości w stosunku do siebie, jak również do pracowników,
7) stosować się do obowiązujących w Domu przepisów BHP, PPOŻ i innych zaleceń Kierownika,
8) przestrzegać obowiązującego zakazu wnoszenia na teren Domu i spożywania
w trakcie pobytu w Domu alkoholu oraz innych środków odurzających,
9) uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie placówki i wokół Domu.

§ 22

1. Wszyscy uczestnicy Domu tworzą społeczność.
2. Każdy miesiąc pracy w Domu rozpoczyna się od zebrania uczestników
z Kierownikiem, podczas którego omawiany jest plan zajęć na bieżący miesiąc, podział obowiązków, kalendarz imprez, w których będą brać udział uczestnicy oraz bieżące problemy.

§ 23

1. W ramach społeczności działa Rada Domu, składająca się z uczestników, wybieranych raz w roku, w wyniku jawnych wyborów.
2. W skład Rady wchodzą trzy osoby, tj. przewodniczący, zastępca, sekretarz.
3. Opiekunem Rady jest pracownik ŚDS, który nie ma głosu decyzyjnego w Radzie.
4. Działalność Rady może być wspierana przez rodziców lub opiekunów uczestników.

 

VII. Postanowienia końcowe

§ 24

1. Z treścią niniejszego regulaminu powinien być zapoznany każdy pracownik, uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez jednostkę prowadzącą.

 

opracowała: zatwierdzam:

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin organizacyjny ŚDS pdf 106.32 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 wrzesień 2021 21:51 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 21:52 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 21:56 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 21:56 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 21:57 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 21:57 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:07 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:08 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:20 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 09:48 Ewelina Maj
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 kwiecień 2023 14:06 Ewelina Maj