Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie jest jednostką organizacyjną Gminy Międzychód. Jest ośrodkiem wsparcia tzn. placówką pobytu dziennego służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji, świadczącą usługi dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną - typ domu AB.

ŚDS świadczy swoje usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Międzychód. Do Domu może być skierowana osoba zamieszkująca inną gminę lub inny powiat pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dom przeznaczony jest dla 40 uczestników.

Celem Domu jest w szczególności:

zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwości aktywnego, dającego zadowolenie, życia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucie więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym,
w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji,
stworzenie warunków umożliwiających większy dostęp do szeroko pojmowanych świadczeń związanych z rehabilitacją społeczną oraz oddziaływań usprawniających,
tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, samorealizacji, wzbudzania i podtrzymywania samodzielności,
pomoc przy organizacji i prowadzeniu grup wsparcia dla rodzin osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz grup samopomocy,
kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez współpracę i współdziałanie z samorządem lokalnym, instytucjami
i organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

Głównym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania społecznego, które realizowane jest poprzez:

treningi funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, treningi higieniczne, treningi kulinarne, treningi umiejętności praktycznych oraz treningi gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań m.in. literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem oraz udział w spotkaniach towarzyskich
i kulturalnych,
terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,,
trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami
w komunikacji werbalnej
poradnictwo psychologiczne,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
działania edukacyjne i inne formy terapii.

W ramach ŚDS funkcjonują następujące pracownie:

pracownia kulinarna,
pracownia plastyczna,
pracownia techniczna,
pracownia artystyczna,
pracownia poznawczo-edukacyjna,
pracownia pedagogiczna,
pracownia komputerowa,
Sala gimnastyczna,
Gabinet psychologa.

Przyjęcie do ŚDS odbywa się na wniosek uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego, na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie z upoważnienia Burmistrza Międzychodu, w oparciu o właściwą dokumentację.

W czasie pobytu w Domu uczestnicy korzystają z usług Domu zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego oraz tygodniowym harmonogramem zajęć.

Dom prowadzi zajęcia klubowe dla byłych uczestników, którzy ze względów zdrowotnych lub innych życiowych w danej chwili nie są w stanie systematycznie uczestniczyć w procesie rehabilitacji oraz dla osób ubiegających się o wydanie decyzji administracyjnej kierującej do ŚDS.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:33 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:35 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:35 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:36 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:36 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:36 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:37 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:37 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:38 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:39 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:43 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:44 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:45 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:46 Super User