Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP oraz strony internetowej www.sdsmiedzychod.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.04.2022
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia: część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 01.08.2021

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Maj, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 371 595. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II mieszczą się
w budynku jednokondygnacyjnym – parterowym. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Teresy Remiszewskiej. Budynek posiada 2 wejścia, od strony parkingu, tzw. wyjście ewakuacyjne. Parking ogólnodostępny znajduje się przy budynku. Budynek dostosowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściach do  budynku nie występują bariery architektoniczne. Pomieszczenia ŚDS-u, w tym pomieszczenia sanitarne (łazienka i toalety), pozbawione są barier architektonicznych i wyposażone są w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością ruchową. Nad wejściem jak i w budynku nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne. Ośrodek nie posiada osoby do obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych. Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem ŚDS-u  proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie (Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie, ul. Teresy Remiszewskiej 4, 64-400 Międzychód, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Każde pomieszczenie oznaczone: nazwa pracowni, piktogram określający w sposób obrazkowy funkcję danego pokoju. W budynku są oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a. Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania pism i komunikatów w druku powiększonym. Prawo wstępu z psem asystującym. Pomoc w zakresie poruszania się i funkcjonowania w placówce  osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy ŚDS-u.

Informacje dodatkowe

KONTAKT W SPRAWIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 502 371 595

oraz pisemnie na adres siedziby ŚDS: ul. Teresy Remiszewskiej 4,  64-400 Międzychód

Informuje się, że Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie nie posiada pracowników przeszkolonych w zakresie języka migowego. Jednocześnie ŚDS informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest w stanie zapewnić usługę tłumacza języka migowego.

 

Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępność architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej:

Zgodnie z art. 30 ust. 1.  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami (dalej zwana wnioskodawcą) lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności kierowany jest do podmiotu publicznego z którego działalnością związane jest żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek musi zawierać następujące elementy:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 14 dni na zapewnienie dostępności w zakresie zawartym we wniosku. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz. 1696 z późn. zm)

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej:

Zgodnie z art. 18. 1.  Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem (dalej zwanej wnioskodawcą);
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 7 dni na zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 01 październik 2021 09:47 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 październik 2021 09:48 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 29 czerwiec 2022 17:20 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 29 czerwiec 2022 17:20 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 14:58 Ewelina Maj
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 marzec 2024 09:11 Ewelina Maj